หน้าเว็บ

ตัวบทภาษี มาตราใช้สอบ


LW 406 กฏหมายภาษีอากร มาตราใช้สอบ

สรุปภาพรวม ก.ม. ปกครอง


LW 312 สรุปภาพรวม กม.ปกครอง

กฏหมายมรดก


LW 311 กฎหมายว่าด้วยมรดก

ตัวบทภาษีย่อๆ


LW406 กฏหมายภาษีอากร จากการติว

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

★★★ ขอบเขต LW/LA ภาค 2/52 ★★★

★★★ ขอบเขต LW/LA ภาค 2/52 ★★★

--------------------------------------------------------------------------------

LW307 / LA307
- ม 223( 203 ประกอบ 201 202) , 223 ทวิ , 224 ถึง 228
★★★เน้นได้ ม.224 เทียบกับ ม.225 ที่ว่าเรื่องข้อยกเว้น
และให้ดูเรื่องผู้มีสิทธิอุทธรณ์มาด้วย อ้างอิงจาก อ สมชัย
-------------------------------- 1 ข้อ ---------------------------------


- ม229 , 230+224 , 231 , 232 , 234 , 236 ( 244 245 ดูเผื่อๆไว้ ) เเละให้ดูลักษณะ 2 ฎีกามาด้วย
★★★ เน้นได้ ม.230 ว.ท้าย+232 คือ ต้องดูควบกันไป
แม้ศาลชั้นต้นจะได้รับอุทธรณ์ไว้แล้วก็ตาม ก็ไม่ตัตสิทธิศาล
ชั้นต้นที่จะ ปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ ตรงนี้ !!!
ผู้อุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ส่งได้ ตาม
ม.229 เพราะ ม.232 ไม่ได้บัญญัติว่า ที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่
ส่งอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ คำสั่งนั้นเป็นที่สุด
เผื่อออกครับ --- >
คำสั่งคำร้องที่ 848/2551 ม232 + 234 + 236 การชี้ขาดคำ
ร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ตามหลักศาลอุทธรณ์ต้องชี้
ขาดไปตามเนื้อหาของฟ้องอุทธรณ์ เเต่คำสั่งคำร้องดังกล่าว
ออกนอกเหนือไปจากหลัก ใจความว่า เเม้มิใช่เนื้อหาของคำ
ฟ้องอุทธรณ์ เเต่มีลักษณะเดียวกับที่ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับ
อุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึง ( เป็นที่สุด ) จะฎีกาต่อไป
มิได้ อ้างอิง จาก อ สุรชัย
---------------------------------1 ข้อ ---------------------------------


- ม271 287 288
★★★ เน้นได้ ม 287 วิ.แพ่ง และ ป.พ.พ. มาตรา 491, 1336
คำพิพากษาฎีกาที่ 4832/2536 วินิจฉัยว่า บ้านพิพาทตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการขายฝาก บ้านพิพาทจึงมิใช่
ทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด
การที่โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการ
ให้โจทก์เข้าครอบครองบ้านพิพาทนั้น เป็นการใช้สิทธิติดตาม
และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิที่จะยึด
ไว้ มิใช่เป็นการบังคับคดีหรือบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน
ของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จึงไม่เข้าเกณฑ์ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในอัน
ที่ผู้ร้องจะขอกันส่วนบ้านพิพาทในคดีนี้ได้ ทั้งนี้เพราะการร้อง
ขอกันส่วนได้แก่การที่บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
หรือสิทธิอื่น ๆ ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
คำพิพากษาที่มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้น หรือขอให้เอาเงิน
ที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษามาชำระหนี้ของตนก่อนเจ้าหนี้อื่นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 หรือ 289 แล้วแต่
กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กันส่วนเฉพาะเงินที่ขายทอด
ตลาดทรัพย์ที่ยึดรวม 5 รายการให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่ง ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วยในผล
---------------------------------1 ข้อ ---------------------------------


- ม 253 , 253ทวิ , 254 , 264 ท่านอ.นครบอกว่าจะออก 264
และจะออกตามที่บรรยายในชั้นเรียน ครั้งสุดท้าย
สำหรับผู้ไม่มีเวลาเข้าฟัง ก็โหลดไปอ่านได้เลยยยยย
http://up2u.in.th/index.php/files/get/TMHE9tvUq_/..doc โดยนู๋นิวส์
★★★ ตัวอย่าง หน้า 3 ที่ว่าเป็นข้อสอบเนติ น่าสนใจมากๆ ^^.
---------------------------------1 ข้อ ---------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

LW310 / LA302

SEC.2 (ท่าน อ.พิมพ์ใจ)
ข้อ.1 1038 1050 1051 1052 1053 1054 1066 1067 และ 1068
ข้อ.2 1079-1095
ข้อ.3 1105 1113 1123 1132 1133 1151-1155 และ 1175-1195
SEC.2 (ท่าน อ.รัฐติชัย)
เฉพาะห้างหุ้นส่วน 1012 1013 1015 1018 1021 1022 1023
1025 1038 1040 1041 1047 1048 1049 1050 1051 1052
1053 1055 1057 1060 1064 1065 1066 1072 1077 1079
1082 1085 1087 1088 1090 1097 1095
SEC.1 (ท่าน อ.ธีระ)
ข้อ.1 1012 1022 1023 1025 1038 1050-1054 1066 1068 1070 และ 1072
ข้อ.2 1077 1079 1080( +1066 หรือ +1068 ได้ด้วย ) 1082 1087 1088 และ 1095
ข้อ.3 1113 1114 1129 1151 1173 1175 1178 1190 1194 1195 1220 และ 1224( +1017 )
★★★ ทั้งนี้ ได้สอบถาม อ.ธีระ แล้วได้คำตอบมาว่า ท่านออกคนเดียว O_O '' ดังนั้นดูขอบของท่านก็น่าจะพอ ^^ ตามนั้นครับ ★★★


--------------------------------------------------------------------------------

LW313 / LA310

ข้อ 1 มาตรา 22(3)+146 +ฎีกาที่5268/2551

ข้อ 2 ออกสอบในส่วนของมาตรา 91-108 เน้นที่ มาตรา 91
(ฎ.6084/2548 ,ฎ.3788/2549 , ฎ.44/2549 ,ฎ.2110/2540 , ฎ.3620/2530 , ฎ.1679/2551 , ฎ.5355/2530 )
ข้อ 3
- ออโตเมติกสเต
- ผลเมื่อศาลรับสั่งคำร้องขอ แล้ว ศาลไม่ให้ทำอะไร กันบ้าง
- ผลของคำสั่งที่ ศ สั่งให้ ฟื้นฟูกิจการ เมื่อศาล สั่ง แล้ว ผล เป็นอย่างไร
- การพิจารณาตั้งผู้ทำแผน ศ พิจารณาอะไรบ้าง
คำถามออกในรูปตุ๊กตา แต่ให้อธิบายเหมือนความจำ (อธิบายกฎหมาย)
ตุ๊กตาทำโน้น นี่ กัน แต่เวลาตอบก็อธิบายตามกฎหมาย
เช่นมีกระบวนพิจารณาอย่างไร ต้องทำอย่างไร เมื่อมีปัญหา แบบนี้ต้องทำ อย่างไรต่อ ที่ทำไปชอบไหม?

มาตราสำคัญ ฟื้นฟู ที่ต้องท่องให้ได้
90/3 /5 /6 /8(เพิ่งออกเทอมที่ผ่านมา) /10 /11 เป็นหลัก
/12 (4),(5),(6)**,(7),(9) + /13 +/14 +/15 ผลการจำกัดสิทธิหลังศ.สั่งฟื้นฟู
/17 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำแผน
นอกนั้น ลองดูเพิ่มเติมตามที่ อ. สอนในชั้นบรรยาย
อนึ่งหลังจาก /27 ไม่ต้องดู เพราะเหมือนกับวิธีการของล้มละลาย !

--------------------------------------------------------------------------------

LW402 / LA408
พรบ.ให้ใช้ ป.ที่ดิน
ม.5 8 9

ป.ที่ดิน
ม.1 คำว่า สิทธิในที่ดิน,โฉนดที่ดิน
ม.3 ม.4ทวิ ม.27ตรี ม.31 ม.58ว.1-3
ม.58ทวิ ม.59 ม.59ทวิ ม.71 ม.72 เน้นที่วรรคสอง
ม.78 เน้นหลักเกณฑ์ตามคำบรรยายในห้องเรียน
ม.79 เน้นหลักเกณฑ์ตามคำบรรยายในห้องเรียน
ม.81 ม.82 ม.83

ข้อสอบส่วนใหญ่เน้นไปที่ การออกโฉนดที่ดินนะครับ
ถ้าเป็น LA จะมีสามข้อ วินิจฉัยหมด
ถ้าเป็น LW จะสี่ข้อ วินิจฉัยสาม ความจำหนึ่งข้อ
(แต่อาจจะวินิจฉัยสี่ข้อได้ แล้วแต่อาจารย์)


อย่างที่กล่าวไปว่า ม.78 และ 79
ไม่ต้องท่องมาตรา อาจารย์ท่านบอกให้จำหลักเกณฑ์ที่บอกในห้อง
เรียนแต่ถ้าใครไม่ได้เข้าเรียน ผมได้พิมพ์มาให้ท่านแล้วตามนี้เลยครับ

การจดทะเบียนการครอบครองปรปักษ์ ม.78
หลักเกณฑ์การได้มาและขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังนี้
1.ครอบครองให้ครบหลักเกณฑ์ ใน ปพพ.ม.1382
1.1 ครอบครองที่ดินซึ่งผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ – มีโฉนดที่ดิน
1.2 ครอบครองโดยสงบ – จะไม่สงบเมื่อถูกกำจัดด้วยอำนาจทางกฎหมาย
1.3 ครอบครองโดยเปิดเผย
1.4 ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ คือ เป็นปรปักษ์นั่นเอง
1.5 ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10ปี
- กรณีไม่สุจริตก็ครอบครองได้ แต่ ต้องดู อายุความ อาญาด้วยเผื่อ
โดนฟ้องดำเนินคดี ตาม ม.1383 อายุความไหนยาวกว่าใช้อันนั้น
- การครอบครองปรปักษ์ เป็นการได้มาโดยทางอื่น ตาม ม.1299 ว.2
2. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการ
ครอบครองปรปักษ์ ตาม ม.1382
3. นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลพร้อมด้วยโฉนดที่ดิน
ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ไปทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ตาม ม.79
หลักเกณฑ์
1.ที่ดินทุกแปลงต้องมีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิชนิดเดียวกัน
2.ผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิต้องเหมือนกันและยังมีชีวิตอยู่
3.ที่ดินทุกแปลงต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกันโดยสภาพ
4.ที่ดินทุกแปลงต้องอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน (ต่างอำเภอได้)
5.ที่ดินทุกแปลงต้องอยู่ในเขตสำนักงานที่ดินเดียวกัน
ที่ว่า.....กรณีไม่สุจริตก็ครอบครองได้ แต่ ต้องดู อายุความ อาญา
ด้วยเผื่อโดนฟ้องดำเนินคดี ตาม ม.1383 อายุความไหนยาวกว่าใช้
อันนั้น
เช่น ผิดบุกรุก อายุความ ห้าปี แต่ แพ่งต้องครอบครอง สิบปี ก็ใช้
สิบปี แต่อสังหา จะ สิบปี แน่นอนอยู่แล้ว แต่ กรณีสังหา จะต่างกัน
เช่น สังหา ลักทรัพย์ อายุความ สิบปี แม้ทางแพ่งจะบอกว่า ถ้าครอบ
ครองครอบห้าปีจะได้กรรมสิทธิ์ ก็ ใช้อายุความ สิบปี เพราะยาวกว่า
ตามนัย ม.1383

--------------------------------------------------------------------------------

LW403 / LA403
บทที่ 2 เรื่องสนธิสัญญาออก 1 ข้อ

บทที่ 2 ที่เหลือนอกจากเรื่องสนธิสัญญา เเละ บทที่ 3
(เรื่ององค์ประกอบของรัฐ ถึง ดินแดนของรัฐ ) ออก2 ข้อ

บทที่ 4 ออก 1 ข้อ

(อาจารย์พรพรหมจะติดขอบเขตที่หน้าห้องอีกครั้งนึง ให้ติดตามที่ตึกคณะ)


--------------------------------------------------------------------------------


LW404/ LA354
http://www.law.ru.ac.th/site/index.php?option=com_content&task=view&id=5 2&Itemid=113
อ้างอิง ขอบเขตของ ท่าน อ.ภูมิคราวนี้มาดูในส่วนที่สอนในห้องครับ

ข้อ 1. รัฐธรรมนูญ อ.ปรีชา
166 (คล้าย ม.16 วิ.งบฯ) 168 169***+ ม.7(1)-(3) วิงบฯ + 29ทวิ วิงบฯ กรณีจำเป็นเร่งด่วน
เงินใน และ เงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์การจ่าย + ม.3เงินคงคลัง


ข้อ 2. วิธีงบประมาณ อ.ภูมิ
ม.4 8 9 18 19 27 28


ข้อ 3. เงินคงคลัง อ.ภูมิ
ม.3 4 6 7 พ.ร.บนี้เวลาบรรยาย ท่านไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดถึงข้อ 4. การบริหารหนี้สาธารณะ อ.พัฒนะ
4 9 14 15 20-11 14 15 35
เน้นที่ ที่ ม.4 5 12 19****


ทั้งนี้ อ.พัฒนะ ท่านได้บอกก่อนปิดคอร์สว่า

ถ้าท่านได้ออก รธน.ให้ดู
1. สว.กับพระมหากษัตริย์
2. อำนาจของ ปธ.สส
3. เกณฑ์การจ่ายเงินแผ่นดิน
4. การใชีงบปีเก่าไปพลางก่อน

เน้น ขั้นตอนหน้า 52 หนังสือ อ.ภูมิ

มาตราการทางด้านการเงินการคลัง ให้ดูว่า
ภาษ๊ ดอกเบี้ย ออกพันธบัตร การลอยตัวค่าเงิน เป็นมาตราการการเงินหรือการคลัง

ให้ดูเรื่องเงินเฟ้อเงินฟืดด้วย

ตามนั้นครับ วิชานี้ ดูให้ครอบคลุมให้มากๆครับ

--------------------------------------------------------------------------------


LW405/ LA438
ข้อ1. เรื่อง “สัญชาติ” (อาจารย์นิวัฒิ วุฒิ)
- สัญชาติ 2508 7 9
- สัญชาติ ฉ.2 4 5 10 11
- สัญชาติ ฉ.3 7 เพิ่ม ว.2
- ปว.337 ข้อ 1 2
- ตัวอย่าง คนพม่า อยู่ไทยตั้งแต่เกิด เรียนๆจนได้เป็น รศ.ดร.
แล้วทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยมาก ต่อมาถูกถอน
สัญชาติ อันนี้ รมต.ยกเว้นได้ โดยไม่นำ 7ทวิ ไปใช้บังคับ
- ระวัง !!! ม.10 ให้ 7ทวิ ย้อยนหลังไม่ได้
แต่ให้ 7(1) ย้อนหลังได้
ข้อ2. เรื่อง “ขัดกัน” (อาจารย์ ประกอบ ประพันธุ์เนติวุฒิ)
- ดูตัวบท มาตรา 4 5 6 8 9 10 13
- จับคู่ กัน 6+10 , 9+13
ข้อ3. เรื่อง “คดีอาญา รว.ปศ. (องค์การตำรวจสากล)
(อาจารย์ สลิล จิรพิทูร)
- ความผิดเกี่ยวกับ โจรสลัด สลัดอากาศ ฉ้อโกง รว.ปศ.
อาชญากรสงคราม
- ทวนข้อสอบ เก่าๆ
- แต่ตอนนี้เท่าที่อ่านดูข่าว พบแต่ “โจรสลัด” ความเป็นไปได้
ว่าจะมา สูง
ข้อ4. เรื่อง “ ส่งผู้ร้ายข้ามแดน” อาจารย์ นิวัฒิ วุฒิ
- เน้น หลัก 9 ข้อ
- อย่างไรเรียกว่า เป็นความผิดทางการเมือง เน้น ฝรั่งเศส อังกฤษ
- ข้อยกเว้น 6ประการ ที่ไม่ต้องส่งผู้ร้ายฯ
- ไม่ต้องส่งข้ามแดน 4 อย่าง (ดูเผื่อ)

--------------------------------------------------------------------------------

LW406/ LA401
ข้อ 1 เเละ 2
เซ็ทเเรก มา 1 ข้อ
ม39 ,40 ,41 ,42, 42ทวิ ถึง ม46 (ไม่ค่อยออกสอบ),
47(1)-(7) ,48(1) (2)
เซ็ทสอง มา 1 ข้อ
ม56 , 56ทวิ ,57 , 57 ทวิ 57 ตรี ,57 เบญจ


ข้อ 3 เเละ 4
จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
ม39 " บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล''
เซ็ทที่ 1 ม66 ,76ทวิ,65
เซ็ทที่ 2 ม67
เซ็ทที่ 3 ม70
เซ็ทที่ 4 ม70ทวิ
★★★ เน้นได้
มีบริษัทต่างประเทศA มีสาขาในไทย สาขาได้ไปซื้อหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ในไทย (การซื้อหุ้นก็เพื่อหวังเงินปันผล)
หากทางสาขาได้รับเงินปันผลมา ถามว่าบริษัทA มีภาระต้อง
เสียภาษีอย่างไร
ตอบ การซื้อขายหุ้น มิใช่การทำกิจการในไทย ไม่ใช่ราย
ได้ในการประกอบกิจการในประเทศไทย เนื่องจากผุู้ถือหุ้นมิ
ใช่เป็นผู้ประกอบกิจการในไทย ไม่เข้า 66 หรือ76ทวิ แต่เข้า
70 ต้องถือว่ามิได้มีการประกอบกิจการในไทย


--------------------------------------------------------------------------------


LW423/ LA402
- มรรยาททนายความ ให้ดูข้อ 8 10 12 14 15 16 18
ข้อสังเกต หากผิดของไหน ให้ดูว่าผิด 18 ด้วยไหม
---------------------------------1 ข้อ --------------------------------- (อ.จำเริญ)
- เรียบเรียงคำฟ้องคดีอาญา เรื่องพยายามกระทำความผิด
ในส่วนของ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
---------------------------------1 ข้อ --------------------------------- (อ.ปรเมศวร์)
- ท่าน อ. มารุต บอกว่า
ไม่ออกเรื่องฟ้องคดีแพ่ง กับ ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
เพราะออกแล้ว
แต่จะออก
----------- การขอใช้สิทธิคำร้องฝ่ายเดียว ตาม ม.55 วิ.แพ่ง
เช่น เรื่องจักการมรดก เรื่องผู้เยาว์ การร้องคัดค้าน
----------- การถอนฟ้อง
---------- คำให่การในคดีแพ่ง
---------- คำร้องขอให้ชี้ขาดข้อ กม. เบื้องต้น ม.59
---------- คำร้องขอรวมคดี ม.28
---------- คำร้องขอรอคดี ม.39
---------- คำร้องไม่ขอส่งสำเนาให้ฝ่ายตรงข้าม ม.90
---------------------------------2 ข้อ --------------------------------- (อ.มารุต)

--------------------------------------------------------------------------------

LW443/ LA ? วิชาสืบสวนสอบสวน
ของอาจารย์พิเศษครับ 2 ข้อ
ม.2(10) หน้า 2-4 เรื่องความหมายของการสืบสวน
ผู้มีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญา ม.17
เขตอำนาจในการสืบสวน หน้า 8
บทที่ 2 ม.226
เรื่อง พยาน กฎแห่งพยานหลักฐาน (ลูกโซ่)หน้า 26-27
การค้นหาพยานวัตถุ หน้า 38-40
การค้นหาดูนะครับว่าต้องการอะไรในคดีนั้น จึงค้นหาพยานวัตถุในคดีนั้น
------------ใช้หนังสือของ พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ครับ -----------

ส่วนของท่านอาจารย์ประโมทย์
ให้ไปหาชีทถ่ายเอกสาร ราคา1บาท เป็นฎีกาเรื่องผู้เสียหายนะครับ
( ฎีกา 5 ปี ) ใต้ตึกคณะใหม่ชั้น1 ร้านถ่ายเอกสาร

--------------------------------------------------------------------------------


LW447/ LA431
- ความหมาย และ ลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ
- สภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ
- บุคคลกรขององค์การระหว่างประเทศ
- การสรรหา
- สิทธิและหน้าที่
- องค์การสหประชาชาติ
- สมัชชาใหญ่
- คณะมนตรี ความมั่นคง
- เลขาธิการ
อ้างอิง หน้าห้อง อ. ตึกคณะใหม่ ชั้น 4

--------------------------------------------------------------------------------

LW458/ LA ? วิชากฏหมาย คอม
1 ประวัติศาสขององค์กรร่างกฏหมายไทย

2 ความหมาย ลักษณะ ของ พระราชกำหนด พระราชกฎษฎีกา

3 บทนิยาม

4 ผู้รักษาการตามกฏหมาย

5 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ข้อสอบ ออกเเค่ 4 หัวข้อ จาก 5 หัวข้อ หาอ่านได้จากหนังสือครับ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรื่องผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

จากเว็บ http://www.fpmconsultant.com/htm/advocate_dtl.php?id=159 เครดิตคุณ ชินโรจน์ ศรัณย์สมบัติ (ทนายความ)


ในเรื่องความสามารถในการใช้สิทธิทำนิติกรรมต่างๆ นั้น กฎหมายได้บัญญัติข้อจำกัดในเรื่องนี้ไว้ในหลักทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 ที่ว่า “การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ”
จากหลักกฎหมายดังกล่าวจะพูดง่ายๆ ก็คือว่า ผู้ที่จะทำนิติกรรมใดๆ ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นจึงจะทำนิติกรรมได้ ถ้าขาดความสามารถแล้วไปทำนิติกรรมใดๆ ไว้ นิติกรรมนั้นก็จะเป็นโมฆียะ
“โมฆียะกรรมคืออะไร”
“การทำนิติกรรมที่เป็นโมฆียะคือ นิติกรรมนั้นสมบูรณ์เมื่อทำขึ้นมาแล้วใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย แต่มีเหตุบกพร่องบางประการในการแสดงเจตนาของบุคคลผู้แสดงเจตนาในการทำนิติกรรม แต่ความบกพร่องที่ผมว่านี้ไม่ได้ทำให้นิติกรรมที่ทำขึ้นมานั้นต้องเสียเปล่าไป คือไม่เป็นโมฆะ แต่ยังคงใช้บังคับกันได้สมบูรณ์ตามกฎหมายและสมบูรณ์ไปจนกว่านิติกรรมนั้นจะถูกบอกล้าง ซึ่งถ้าไม่มีการบอกล้างนิติกรรมนั้นก็จะสมบูรณ์ตลอดไป”
ตัวอย่างกรณีนี้ กรณีที่ผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ไปทำนิติกรรมคือ ทำสัญญาจะซื้อจะขายรถจักรยานยนต์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม คือบิดาและมารดาของผู้เยาว์ไม่ได้ยินยอมด้วย กรณีนี้สัญญาจะซื้อจะขายรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นสัญญาที่เป็นโมฆียะ เพราะเรื่องความสามารถของบุคคลผู้เป็นผู้เยาว์ที่จะทำนิติกรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน แต่ถึงอย่างไรสัญญาจะซื้อจะขายรถจักรยานยนต์นี้ก็สมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายไม่เป็นโมฆะ สมบูรณ์ไปตลอดจนกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมจะมาบอกล้าง สัญญาจะซื้อจะขายก็จะกลายเป็นโมฆะ
เรื่องความสามารถของบุคคลผู้เยาว์ เป็นบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองในการใช้สิทธิทำนิติกรรมต่างๆ โดยหลักแล้วสามารถทำนิติกรรมได้ คือต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ถ้าการทำนิติกรรมใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การทำนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะ
ความสามารถในการทำนิติกรรมบางอย่างของผู้เยาว์ ทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมมีได้ 3 กรณีคือ
(1) นิติกรรมที่ทำขึ้นแล้วทำให้ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 22 เช่น มีคนยกทรัพย์สินให้ผู้เยาว์โดยเสน่หา ไม่มีเงื่อนไขใดๆ
เลย ผู้เยาว์สามารถจะรับทรัพย์สินนั้นไว้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เพราะผู้เยาว์ไม่ต้องเสียอะไรเลยได้แต่ประโยชน์อย่างเดียว
(2) นิติกรรมที่เป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 23 เช่น การจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร ที่ผู้เยาว์มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น
(3) นิติกรรมที่ทำขึ้นสมฐานานุรูปและเป็นนิติกรรมที่จำเป็น เพื่อการเลี้ยงชีพตามสมควร ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 24 เช่น การซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีพ อันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผู้เยาว์จะต้องทำ